LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meistro vedama meditacija

Žemiau pateikiamas meditacijos meistro Prembudos vestos Ošo dinaminės meditacijos tekstas. Meditacija vesta 2007-09-30 meditacijos centre Ojas meditacinių kursų „Vizijos ir aiškiaregystės ugdymas“ metu; meditacija turi penkias fazes, trukmė – 1 val.

Vedamose meditacijose Meistras kai kada kalba visiems, kai kada vienam iš meditacijos dalyvių, bet tie žodžiai, vitališkumo tekėjimas ar, galima sakyti, jų dvasia, tinka visiems. Be to, reikia žinoti, kad meditacija – jos būsena yra anapus žodžių, minčių, idėjų, planų, vilčių, tikėjimų. Meditacijoje jie yra liudijami ir nepaliečia nei meditatoriaus, nei meditacijos. Kaip ir debesys dangaus. Kuo mažiau yra debesų, minčių, dūmojimų, ego, aš, asmenybės, tuo daugiau yra tiesos, laisvės, gyvybės, džiaugsmo, rojaus... Kaip ir pasodinus sėklą, kuo jos lieka mažiau, tuo daugiau medžio, gėlės, aromato...

Ošo dinaminė meditacija

Įvadas (0:30) Pasiruoškit dinaminei. Tai nauja galimybė, naujas šansas susitikti gražiau su egzistencija, su kūnu. Pasiimkit nosines. Atsistojat. Pėdos lygiagrečiai. Pečiai, kūnas atpalaiduoti. Pasiruošiat kvėpavimui. Sielos ir kūno susitikimas.

  Pirma fazė – chaotiškas, intensyvus ir gilus kvėpavimas. Tai kūno ir sielos susitikimas. (10 min.) Dalijimasis energija, kibirkštim. Susitikimas, susijungimas. Pavasarį patogiau judėt išorėn, rudenį lengviau judėt vidun. Išnaudojat progą, galimybę. Kvėpuojat lyg įkurtumėt, kurtumėt židinį. Žiūrint kaip kvėpuojat, kur kvėpuojat, ką vidiniai pakeičiat, kokie yra vidiniai judesiai. Kvėpuojat, kvėpuojat.

Visą laiką įžvalga iki kūno. Visą laiką judat su intuicija. Paleidžiat viską, kas neatitinka tiesos, kas nesilaiko, kas jūsų neįkvepia. Nesvarbu, ar tai būtų mintys, idėjos, įsivaizdavimai, tikėjimai, visi įsikabinimai, prisirišimai. Kvėpuojat, kvėpuojat.

Teisinga stovėsena, tinkami judesiai, atpalaiduoti judesiai, kurie padeda kvėpavimui. Palaiko, uždega. Ir ypač svarbu pasiekti, pamatyti kvėpavimą. Pamatyti, kaip kvėpuojat. Ne galvoti, o pamatyti. Žiūrėti, pamatyti, kvėpuoti.

Sąmoningiau. Juntat! Kai kvėpavimas per kai kurias kūno dalis, organus, raumenis susitinka su siela per visas ląsteles, visos ląstelės pradeda atsigauti. Pradeda valytis, tekėti. Judėkit nuo tikėjimo prie tekėjimo. Jeigu nejuntat dvasios, vitališkumo, tekėjimo, tai jūs tampat sektantais. Užimat kokį tai sektorių ir laikotės įsikabinę. Tai nenatūralu, netikra. Kiekviena ląstelė susitinka su dvasia per jūsų sielą.

Gerai, gerai! Kvėpuojat, kvėpuojat! Gali padėti žiūrėjimas į harą, truputį žemiau bambos, pora pirštų, kur susitinka penktas kūnas – siela su fiziniu kūnu. Atpalaiduojat plaučius, pilvą, gerklę, veidą. Kvėpuojat per nosį. Įkvepiat, iškvepiat, įkvepiat, iškvepiat. In, out, in, out. Vidun, išorėn, vidun, išorėn. Dar, dar, dar! Gerai, gerai! Visą laiką neužsigalvoję. Kiekviena mintis, mažiausia mintis ir gimsta įtampa, nedarna, trikdis tarp sielos ir kūno. Tiesioginė įžvalga. Tie, kurie negalit įžvelgt, naudojatės intuicija. Ketvirto kūno, ketvirtos čakros, ketvirto energetinio centro potencija, galimybe.

Kvėpuojat, kvėpuojat, kvėpuojat! Kartais iškvepiat susilenkdami, kad iškvėptumėt iš pilvo, iš krūtinės, iš visur naujai. Dar giliau atsipalaiduodami, išsivalydami. Galbūt išpūsdami praeities dūmų likučius. Tiek daug dūmų, minčių buvo praeityje, kad nuo jų žmonės pradeda dūmyti, rūkyti. Atpalaiduojat. Kai kurie, pavyzdžiui, galvą kraipo į vieną, į kitą pusę užsimiršę, pradėdami snausti. Kiti -kitus mechaninus judesius vienodai.

Naudojantis intuicija, įžvalga kvėpavimas yra naujas visą laiką. Visą laiką vis giliau, lengviau, laisviau susitinkat su kūnu. Kol kūnas gyvas, kol kūnas atsivėręs jums, dalinkitės su kūnu. Visos ligos pradeda dingti. Taip, būna persitvarkymai, kurie patiriami beveik kaip liga, kaip skiepai.

Gerai, gerai. Dar, dar, dar, dar! Kai kurie yra palikę įtampas kur nors keliuose, alkūnėse, riešuose, pirštuose. Atpalaiduojat viską, ką įžvelgiat. Įtampas, nemalonumą keičia atsipalaidavimas, malonumas ir tuo pat metu tekėjimas.

Dar, dar, dar! Gerai, gerai, gerai! Kvėpuojat lyg įkurdami židinį, krosnį. Pradeda šilt, pradeda tekėt, gaivinti. Nepaskęskit dūmuose. Savijauta ta pati, ar dūmuose, degėsiuose, ar dūmose - mintyse. Ir dūmos, ir dūmai migdo, silpnina.

Gerai, gerai, gerai. Dar, dar, dar! Žiūrit, žiūrit! Išnaudokit progą prieit iki kūno, atpalaiduoti visas įtampas, bereikalingas mintis. Paleiskit! Kad neliktų tarp jūsų ir kūno. Ir gaivumas pradeda skverbtis į jus. Juda link širdies. Atsiveriant intuityviai aukščiau juda link sielos, per įžvalgą ją pasiekia arba tiesiog pasiekia, net jeigu jūs ir neįžvelgiat, nematot. Gerai, gerai, gerai!

Atsiveriat vidun. Kvėpuojat, kvėpuojat! Gerai, gerai! Juntasi, energija laisvinasi. Pasiekia. Gerai, gerai, gerai, gerai, gerai. Dar ir dar! Daugiau laisvės. Daugiau atsivėrimo. Daugiau atgaivos, gaivumo. Ir!

Inteligentiškai ir totaliai. Per lengvumą, takumą, spontaniškumą. Nuo mechaniškumo prie spontaniškumo! Mechaniškumas iš išorės ateina, spontaniškumas iš vidaus.

Antra fazė – kūno ir vidaus valymasis, transformacija (10 min.) Ir katarsis. Atsipalaiduojat. Paleidžiat. Jeigu galit.., galit niurgzti, verkšlenti dabar, kikenti, vaipytis. Paleidžiat viską, kas buvo užslopinta nuo vaikystės, nuo bažnyčių, valdininkų, policijos, mokytojų, kaimynų, gatvės. Paleiskit lietuviškumą, katalikiškumą, bet kokius ūmus. Bet kokius tikėjimus, grupuotes. Tapti žmogumi, laisvu nuo lietuviškumo, europietiškumo, komunistiškumo, katalikiškumo, krikščioniškumo ir visokių kitokių ūmų, proto triukų.

Atsipalaiduojat. Paleidžiat, paleidžiat! Kai tik prieinat prie naujų ląstelių, prie naujų grupių ląstelių, atsiveriat ir išliekat darnoj. Gerai, gerai, gerai, gerai!

Žiūrit vidun. Sąmonę atpalaiduojat ir galit įžvelgti, kur ji teka. Kur energija teka, kur blokai. Paleiskit! Atpalaiduokit! Nekankinkit savęs! Nekankinkit egzistencijos. Paleidžiat kupras. Giliau įsižiūrit, giliau. Nespaudžiant, bet atsiveriant ir atpalaiduojant.

Žiūrit vidun. Žiūrit. Atsipalaiduojat, atsipalaiduojat. Lengviau, lengviau, lengviau! Judat, judat. Tik judant vitališkumas lengviau pradeda tekėt. Atpalaiduojant senus mazgus, kamuolius. Gyviau, gyviau, gyviau, gyviau. Dar. Žiūrit vidun. Atpalaiduoji. Atsipalaiduoji. Ir, ir, ir. Judi, judi. Visą laiką judat, judat, judat! Gerai, gerai, gerai! Pasileidi, pasileidi. Pasileidžiat! Atpalaiduojat. Be baimės! Neužgausit, giliau susitiksit su kūnu, su egzistencija. Dar. Ir, ir, ir, ir! Lengviau, laisviau! Laisvės, laisvės!

Pasileidžiat, pasileidžiat! Be baimės! Neužgausit. Užsidega vidinė ugnis. Užsidega liepsna. Ir dar, dar, dar, dar! Gerai, gerai, gerai! Leidžiat, leidžiat tekėt gyvybei, įeit laisvei, tiesai įeit iki kiekvienos ląstelės.

Gyviau, gyviau, gyviau! Laisviau, laisviau. Nemiegat, nemiegat. Neužsigalvojat ties senom mintim. Junti kūną, junti. Gerai, gerai, gerai. Jusk. Truputį atsitrauki nuo minčių, kad galėtum lengviau tekėti. Atsitrauki, atsitrauki. Gerai, gerai, gerai. Pradedi trauktis. Žiūri, žiūri. Lengviau.

Gerai, gerai! Žiūrit! Lengviau, lengviau! Atsitraukiat, atsitraukiat! Pradedat judėti. Juntat, kurie raumenys užslopinti, kur reikalingas truputį jūsų palaikymas. Pastanga net įeiti, atrišti mazgus. Atrišti kamuolius.

Atsipalaiduojat dar giliau. Paleidžiat dar giliau. Ir energija pati pradeda tekėti. Panašiai, kaip per kaminą. Truputį įšyla židinys ir pradeda traukti. Kilt, oras kilt. Šiluma, energija aukštyn. Gerai, gerai! Dar, dar, dar, dar! Lengviau!  

Gerai, gerai! Atsiveriat iki širdies. Gali būt ašaros. Gali būt juokas. Gali būt liūdesys. Įeikit, priimkit. Energija pati pradeda tekėti. Tampa lengva, netgi ekstaziška.

Gerai, gerai, gerai, gerai! Neužsigalvojat, neužsižiopsot. Gyvas, laisvas, gaivinantis, įkvepiantis tekėjimas. Bemintis. Jau dabar galimas. Dar daugiau atsipalaiduojat. Atpalaiduojat pyktį, liūdesį, baimę, pasišlykštėjimą. Gerai, gerai, gerai. Dar!

Nieko nesulaikot! Nors viena detalė mašinoj neveikia ir mašina gali nevažiuoti. Nors viena bereikalingai palikta įtampa ir gali liga kauptis, ateiti mirtis. Daugiau laisvės! Daugiau tiesos! Daugiau džiaugsmo! Paleidžiat nelaimingumą, savo norus nors per meditaciją. Paskui galėsit pasiimti atgal. Patirkit. Tai dvasinis eksperimentas. Tai dvasinis ieškojimas, tyrimas.

Atlikit eksperimentą. Paleiskit viską! Atsipalaiduojat! Ir! Jūs savo šventykloj, savo kūne! Jūsų kūne širdis susitinka su kūnu, siela su kūnu. Gerai, gerai, gerai! Tęskit eksperimentą. Tęskit dvasinį ieškojimą.

Paleidžiat mintis ir žiūrit, kas vyksta! Žiūrit vidun ir lieka atpalaiduota sąmonė ir išorėn. Vidun ir išorėn. Sąmonė tampa iš prūdo, iš balos ežeru, jūra, okeanu, Kosmosu. Plačiau! Laisviau!

Visur, kur nesąmoningos kūno dalys, – žanduose, rankose, išplečiat dėmesį. Išplečiat sąmonę! Susitinkat! Susijungiat! Gerai, gerai, gerai. Dar daugiau atsipalaidavimo, gyvumo! 

Trečia fazė – energijos žadinimas ir aktyvi transformacija tariant mantrą hu-hu-hu (10 min.) Hu! Šokinėjat. Ir lengviau, lengviau! Išsitiesiat. Prieinat prie kūno iš gilesnio vidaus. Ir! Hu-hu-hu-hu-hu, hu-hu-hu-hu-hu, hu-hu-hu-hu-hu, hu-hu-hu-hu! Nėra tempo, kuris išsemtų visą energiją. Garsas hu smūgiuoja į arti stuburgalio, į muladharą – į pirmą centrą. Į centrą, kuris seksualinis centras, kuris yra vitaliniam kūne. Visi, kurie gimsta per seksą, turi seksualinį centrą. Smūgiuojat garsu hu ir psichine energija į seksualinį centrą vitaliniam kūne, truputį subtilesniam kūne. Tiesiog į tą vietą, jeigu nejuntat. Ir energija pradeda busti, užsidegti. Šokinėjimas tampa lengvas. Rankos pačios pakyla. Nuotaika pakyla. Užsidega.

Jums užtenka paleisti tai, kas sunku. Paleiskit kryželius, medalius, ordinus, garbės raštus. Visą šlamštą, visus gelžgalius, negyvus daiktus. Palikit tai, kas gyva, tikra. Paleiskit ritualus, ceremonijas, tradicijas, įpročius, senienas, senus tikėjimus. Mirusius, negyvus, išvis tikėjimus. Likit su atgaiva, širdim, siela.

Lengviau, lengviau. Laisviau! Energija pati teka. Užtenka jums netrukdyti. Dvasia leidžiasi iki kūno! Spaudžia. – Praleiskit. Vitališkumas kyla iki sielos. – Praleiskit. Tapkit lyg bambukas. Laidus kamienas. Gyvas, gaivinantis gamtą, aplinką.

Gerai, gerai, gerai! Tęsiat, tęsiat, tęsiat! Pusę - ore, pusę - ant žemės. Fifty - fifty. Jeigu būsit tik ant žemės, judėsit link kirmino. Jeigu judėsit tik į viršų, liksit ore. Tapsit negyva planeta.

Fifty - fifty. Pusę - ore, pusę - ant žemės. Susitinka dvasia su materija, siela su kūnu. Pakylat - daugiau dvasioj, nusileidžiat - daugiau materijoj. Ir perėjimai. Užtenka tik netrukdyti ir kūnas savaime dalijasi su siela, šokinėja. Jums reikia tik paleisti netikusias, fašistines, mamiškas, komunistines idėjas, katalikiškas. Bet kokias idėjas, bet kokius tikėjimus. Ir eiti su egzistencija, su gamta. Su gamtos susitikimu su dvasia.

Dar, dar, dar, dar! Gerai, gerai, gerai, gerai, gerai! Dvasinis eksperimentas tęsiasi. Nauja fazė. Naujas dvasios ir kūno susitikimas. Tai patiriama. Kuo intensyviau šokinėjat, tuo daugiau energijos teka. Tuo didesnė, aiškesnė vidinė šviesa. Paleidžiat mintis, aiškesnis matymas. Pradedat matyti, ką paleisti. Naudokitės intuicija ir įžvalga, širdim ir siela.

Visi centrai, visi kūnai atverti susitinka! Susitinka darnoj, harmonijoj, atgaivoj, laisvėj, tiesoj. Aiškiam matyme, skaidrume, tyrume. Gerai, gerai. Lengviau, lengviau, lengviau. lengviau! Nespaudžiat! Nieko nereikia spausti. Taip, kaip gėlė dygsta pavasarį, daigas, atsiveriat šviesai. Atsitraukinėjat toliau nuo kūno. Paleidžiat. Paleidžiat, paleidžiat įtampas ir atsitraukinėjat vidun. Energija pati jus pasiekia, palaiko, uždega, įkvepia, atgaivina.

Laisviau, laisviau. Pasižiūrit, kad būtumėt tiesūs. Galva tiesi, rankos ištiestos. Pašokat, krintat ant kulnų. Lengvas tiesumas. Atsitraukinėjat. Pradėsit justi tai šen, tai ten atstumą iki kūno. Natūraliai nenustumiant, nepabėgant. Natūraliai atsitraukiat vidun. Pasiekit naujus centrus, naujus kūnus. Ir energija pradeda tekėti.

Gerai, gerai, gerai! Dar, dar, dar, dar! Tai ne riba. Lengviau, lengviau ieškot. Atsitrauki, atsitrauki. Taip. Atsitrauk nuo kūno, atsitrauk nuo minčių. Nepalaikykit minčių tarp jūsų ir kūno. Hu-hu-hu-hu-hu, hu-hu-hu-hu-hu, hu-hu-hu-hu-hu, hu-hu-hu-hu-hu, hu-hu-hu-hu-hu, hu-hu-hu-hu-hu, hu-hu-hu-hu-hu, hu-hu-hu-hu-hu, hu-hu-hu-hu-hu-hu. Daugiau, daugiau, daugiau! Daugiau laisvės! Daugiau grožio. Daugiau gėrio kūnui! Tai ne jūsų vergas. Tai jūsų šventykla, šventovė. Tikra šventovė. Gyva šventovė. Susitikit ne tik per kūną, maistą, orą, kvėpavimą, ne tik per emocijas ir ramų protą, bet ir per širdį. Naudokitės intuicija. Būkit nuoširdesni. Naudokitės įžvalga. Būkit dvasingesni. Per sielą. Eksperimentas, dvasinis eksperimentas tęsiasi. Atlikit eksperimentą ne protu, o įžvalga, intuicija.

Daugiau, daugiau energijos. Netrukdot! Netrukdot dvasiai susitikti su materija. Palaikykit. Kaip upė teka, sujungia dangų su žeme. Medis sujungia dangų su žeme. Taip jūs galit sujungti. Tampa vis lengviau ir lengviau. Kuo arčiau pabaigos, fazės pabaigos, pakopos pabaigos, tuo lengviau šokinėjasi. Jums užtenka tik paleidinėti tai, kas sunku. Eiti su džiaugsmu, gerumu, laisve, tiesa, atsipalaidavimu, išsiplėtimu, energingumu, įžvalga, net liudijimu ir meditacija.

Tai pakopa, kai jūs turit pasiekt viršūnę, nuo kurios prasideda skrydis, vidinis skrydis. Daugiau energijos, aiškesnis matymas, atidesnis žiūrėjimas, gilesnė įžvalga, mažiau minčių, bemintė sąmonė. Aiškesnis, aiškesnė įžvalga. Galit rast visus atsakymus. Artėja fazės pabaiga. Artėjat prie viršūnės, nuo kurios prasideda vidinis skrydis! Skrydis į laisvę, į tiesą, į gėrį, grožį. Daugiau, daugiau energijos! Daugiau atsipalaiduot! Paleidžiat, paleidžiat visus naščius, kryžius, daiktus, turtus, žmones. Po to galėsit pasiimti, kurie norėsit. Dabar daugiau energijos, daugiau džiaugsmo! Daugiau, daugiau! Dar, dar, dar, dar! Artėja pabaiga, nuo kurios prasidės skrydis! Dar, dar, dar!

Ketvirta fazė – stop, liudijimas, pasyvi transformacija (15 min.) Nesujudat. Liekat atsivėrę vidun. Nieko neužspaudžiat. Rankos pačios laikysis. Nenuleiskit – geriausiai - rankų. Žiūrėkit, ką laikot, kas slegia. Ir taip, kaip šakos pakyla pavasarį, lapai aukštyn kyla, žiedai, taip ir rankos kyla, stuburas tiesinasi. Jeigu jūs užsidengiat mintim, energija neteka, netiesina. Jeigu jūs ant gėlės uždėsit maišą, lietsargį, širmą, ji negaus saulės. Ji nesisuks, ji nesitiesins, neatsigaivins.

Išnaudokit šias minutes, šią fazę pamatyti, į ką įsikabinę, ką neteisingai darot, kurie veiksmai yra neteisingi, kurie pasirinkimai neteisingi. Ir juos paleisti. Paleidžiant, net žiūrint, teisingai pradeda tekėti energija. Net žiedui sukantis teisingai į saulę, pradeda tekėt vitališkumas. Pradeda tirpt ledai.

Tie, kurie nori būti sveikesni, laimingesni, geresni, turtingesni, tie tegul paleidžia tai, kas netikra, kas nesijungia arba su kūnu, arba su siela. Tai, kas trukdo susijungti kūnui su siela, paleiskit. Geriausia išlaikyti rankas ir nenueiti su naščiais, svoriais, svariom mintim. Kiekviena svari mintis, kuo svaresnė, tuo sunkesnė. Užtenka paleisti ir gyvybė, gaiva grįžta į tas kūno vietas, į tas sielos vietas, širdies vietas, kurios kentėjo, liūdėjo. Jos atgimsta, džiūgauja. Į daug nišų gali tekti įlįst, atpalaiduot. Nesibaiminkit. Čia užtenka pasiekti sąmonę žvilgsniu. Ir, lyg saulei palietus žiedą, prasideda savaiminis atgijimas, augimas, džiaugimasis. Ekstazė, švytėjimas, spindesys.

Dvasinis eksperimentas tęsiasi. Atsitraukinėjat, paleidinėjat. Tiesinatės. Dvasinė energija tiesina stuburą, visą kūną. Nusiderinkit į vidų, į labai tylią erdvę, pilną džiugesio, harmonijos, vidinės muzikos. Patikrinkit, eksperimentuokit. Tai dvasinis mokslas.

Nereikia tikėti. Patirkit. Ir neįsikabinkit į patyrimą. O aukit patyrime, tyrinėjime, laisvėj, dalijimesi. Su kūnu, su kitais, su visa egzistencija.

Neužsižiopsokit. Nesujudėkit. Tas sujudėjimas iš jūsų vidaus prilygsta sodinuko pajudinimui. Ir begimstantys nauji ryšiai, nauji kanalai nutrūksta. Pažeidžiami. Dabar gimsta naujos gijos, nauji takai, nauji keliai. Pradeda tekėt nauji upeliai ir naujos dvasinės upės. Nesuardykit.

Atsiverkit tiesai ir eikit su tiesa. Atsiverkit meilei ir eikit su meile. Meilė negali su jumis eiti. Ji negali taip žemai nusileisti iki minties. Tai mintis turi pakilt iki meilės. Ji gali šiek tiek užsipildyti. Dar geriau tiesiai pasiekti, bemintiškai kūną. Ne tik jūsų kūną, bet ir per jūsų kūną jūsų vaikus, artimuosius, žmones, visą gamtą. Nežudant ir nevalgant gyvūnų bereikalingai , jeigu nebadaujat.

Kur įtampos yra, paleiskit, atsitraukit. Nusistovi atstumas tarp jūsų ir kūno. Jeigu neįsikabinat, neprisirišat mintį prie savęs ir save prie minties, kitą minties galą prie kūno, jūs pajusit laisvę. Jūs galit pajusti liudijimą, kai kūnas yra atskirai nuo jūsų, jūs – atskirai nuo kūno. Jūs – atskirai nuo proto. Protas nurimsta ir pradeda tarnauti jums, egzistencijai, žmogiškumui, humaniškumui. Kitaip mintys jus ėda, jumis minta.

Eksperimentuojat toliau, bet ne su protu, – su sąmone, iš sąmonės. Žiūrit ir galit pamatyti daug naujų įspūdingų dalykų, stebuklų. Augančią ramybę, darną, taiką. Tik tuomet, kai viduj atsitinka liudijimas, jūs tampat žmogum. Ne fašistu, komunistu, inkvizitorium, tikinčiu, fanatiku. Žmogum!

Dvasia ramiai teka į kūną, vitališkumas iš kūno vidun. Sąmonės srautas, jungiantis dvasią su kūnu, gali augti. Skleistis, kūne įsišaknyti, dvasioj išsišakoti, žydėti.

Nejudat į mintį, judat į meditaciją. Į liudijimą, atsitapatinimą, tapatybės nutraukimą, į tuštumą, į nematerialumą. Nelįskit į įvairias nišas, kuriose jūsų laukia išprotėjimas. Judėkit į laisvę, į patį sąmoningumą.

Iš giliau paleiskit, atpalaiduokit kūną. Nepaverkit, nereikalaukit tarnauti. Susitikit lygybėj, brolijoj, laisvėj. Tik tuomet teka meilė. Tik tuomet kūnas iš laisvės ir džiaugsmo pradeda jus palaikyti, gaivinti. Atsipalaiduojat. Nusistovi natūralus atstumas iki kūno. Atsitraukiat toliau! Tai yra ties... viduj, kur natūraliai spaudžia, kur natūraliai nukrypsta dėmesys. Ir atrišinėjat tas kūno dalis.

Penkta fazė – dvasios atnešimas iki kūno, šventė, šokis (15 min.) Neskubat sujudėt. Ramiai iš vidaus matydami kas vyksta, neįkriskit lyg į lovį. Įskriskit lyg į dangų. Ir juntat judesius. Nepradėkit nuo mechaninių judesių. Pradėkit nuo spontaniškų.

Atneškit laisvę, dvasią, dvasinę energiją iš vidaus iki kūno. Sugrįžtat palaipsniui harmoningiau, drąsiau, laisviau į kūną. Kūnas laukia sielos, atsiveria, dalijasi. Kūnui, ląstelėms didesnė šventė, kai grįžta išmintingas šeimininkas. Likit atsitraukę, giliau viduj. Likit skrydyje. Neįsikabinant, nesusitraukiant jūs natūraliai liksit skrydyje. Nepabėgant liksit gaivume, tekėjime, dvasios upėj, vitališkumo upėj. Dvasios lietus, dušas nuolat gaivins, įkvėps, džiugins, laimins be niekieno palaiminimo. Būsit palaimintas be palaimintojų. Būsit apdovanotas be apdovanojančiųjų. Jūs sukuriat savo palaiminimą, sveikatą, džiaugsmą. Per jus šoka Dievas beasmenis, egzistencija, gamta, Kosmosas išorinis ir vidinis.

Dvasinis eksperimentas tęsiasi. Jūs žiūrit, kaip apsivaliusi, atsigaivinusi siela, vidus naujai per šokį pasiekia kūną, kas vyksta. Ar kai mintys užpuola lengviau, džiugiau? Ar atvirkščiai, kai pagaunat akimirkas bemintes, bevaizdes, takias, jaučiatės geriau, sveikiau, ekstaziškiau? Šokis gali būt šventiškas, gaivinantis, džiuginantis.

Paleiskit senus štampus, modelius. Nepameskit nuoširdumo, širdies, dvasingumo, vidinio atvirumo.

Neužsigalvojat. Žiūrit, matot iš vidaus šokį. Tik užsigalvojus šventė dingsta. Jūs tampat sektantais. Vidus tampa pamestas. Yra pametamas. Jūs tampat pusiniai.

Sąmonė lieka išplėsta, atvira vidun ir išorėn. Per jus susitinka dvasia su materija. Dvasia per sielą ir jūsų kūną susitinka su materija. Materija per jūsų kūną ir sielą susitinka su dvasia. Likit atviri. Tiesiog žmogumi. Tiesiog žmonėmis. Jokios tapatybės.

Jūsų siela nemateriali. Gal mieganti, gal snaudžianti. Iš sąmoningumo, kuris yra atviras, gaivinkit, budinkit visus centrus, širdies ir sielos, intuiciją ir įžvalgą, aiškiaregystę. Naudokitės ir dalinkitės.

Nesusitraukit. Peržiūrėkit, kad nebūtų bereikalingų įtampų. Ten, kur galit, prieikit ir atpalaiduokit. Taip, kaip jūs elgiatės sode, taip elkitės savo šventovėj, šventykloj, kūne. Ir sodas atsidėkos kvapais, aromatu, grožiu, vaisiais.

Atpalaiduokit akis, veidą, delnus, rankas. Nepameskit švelniausių jutimų, švelniausių jausmų, kurie giliausiai pasiekia vidų ir jautriausiai ataidi kūne. Neįkriskit į kūną. Lieka atstumas. Lieka darna. Jūs – tai ne kūnas. Nesusitraukit iki tiek, kad įkristumėt. Likit atsipalaidavę, natūraliai pakilę virš kūno vidun. Ir tas pakilimas, laisvė gali likti visą dieną, visą laiką. Nesusitraukit. Atvirkščiai – išsiplečiat, išsitiesiat. Ir išliekat laisvi, gaivūs.

 

Paprastai Ošo dinaminė medituojama be žodžių, tik pagal muziką. Meditacijos meistro vedamoje meditacijoje galima daug lengviau ir patikimiau medituoti, nes yra papildoma energija ir šviesa, kurioje lengviau pajuntama ir pamatoma kryptis link sielos ir dvasios. Pradžioje mokinys per Meistrą prieina prie dvasios. Daugeliui pradedančiųjų meditatorių Meistras reikalingas tiek, kiek ir kūdikiui ar vaikui tėvai, kol jo kūnas paaugs ar užaugs ir jis pats išmoks gyventi – prieiti prie materijos ir pasaulio per savo kūną, per savo rankas ir akis. Individui meditacija – vienovė su gamta ir dvasia. Vienovė laimėje, meilėje, ir laisvėje.Meistro vedamų meditacijų CD galima įsigyti. Meditacijos MP3 formate sugrupuotos po dešimt. Visą meditacijų sąrašą galima rasti.

Atsiliepimus ir klausimus prašome siųsti el. paštu

Aidai Medituojant kartu su meditacijos meistru Prembuda arba jo vedamoje meditacijoje

Ojas, 2011-04-28


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos